Reglement

Het deelnamereglement voor de stages werd opgesteld door het bestuur van de vzw Fire Observers en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

BEPALINGEN VAN HET DEELNAMEREGLEMENT

 • Enkel personen die in actieve dienst zijn bij een hulpdienst (brandweer, ambulancedienst, …) of een aanverwante organisatie (Opleidingscentrum, HC 100, …) kunnen worden toegelaten tot deelname aan een stage.
 • Een kandidaatstelling tot deelname aan een stage is enkel geldig mits deze binnen de gestelde inschrijvingstermijn aan het secretariaat van de VZW Fire Observers wordt overgemaakt, via het daarvoor voorziene inschrijvingsformulier.
 • Leden van de VZW Fire Observers hebben een absolute voorrang tot inschrijving voor een stage. De lidmaatschapsvoorwaarden.zijn terug te vinden op de website of kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat.
 • Niet leden van de VZW Fire Observers kunnen slechts inschrijven voor een stage bij ontstentenis van voldoende kandidaat leden.
 • De inschrijvingsperiode voor een stage bedraagt 1 maand vanaf de bekendmaking.
 • De openstelling van een stage zal bekendgemaakt worden via de communicatiekanalen van de VZW Fire Observers, meerbepaald de website, het VZWeetje, een nieuwsflash en/of mailing.
 • Na beëindiging van de inschrijvingsperiode zal onder de kandidaten een selectie worden gehouden op basis van volgende criteria:

  • 75% van de beschikbare plaatsen worden in eerste instantie voorbehouden voor leden uit deelnamelijst nr. 1 (leden welke nog niet aan een stage deelnamen).
  • 25% van de beschikbare plaatsen worden in eerste instantie voorbehouden voor leden uit de deelnamelijst 2 (leden welke reeds eerder deelname aan een stage)
  • De personen worden geselecteerd in volgorde van hun plaats op de deelnamelijsten.
  • Indien er onvoldoende kandidaten zijn uit de deelnamelijst in verhouding met het aantal beschikbare plaatsen kan worden afgeweken van de 75-25 % verdeling.
  • Voor een stagedeelname wordt het aantal deelnemers komende uit éénzelfde post of dienst beperkt tot maximaal drie leden. Enkel de drie hoogst gerangschikte kandidaat-deelnemers uit éénzelfde post of dienst worden geselecteerd. De inschrijvingen van de andere collega's uit dezelfde post of dienst zullen enkel weerhouden worden indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 • Indien onvoldoende kandidaten werden aangemeld dewelke lid zijn van de VZW Fire Observers zal de stage worden opengesteld voor niet-leden.
 • De VZW Fire Observers behoudt ten allen tijde het recht om een kandidaat-deelnemer te weigeren voor een stage. Een motivatie zal hiervoor aan de geweigerde kandidaat worden overgemaakt.
 • De leden stellen zich akkoord met het weergegeven deelnamereglement bij het aangaan van hun lidmaatschap.
 • De kandidaat deelnemers die werden geselecteerd voor deelname ontvangen een reisovereenkomst dewelke zij binnen de gestelde termijn ondertekend terug dienen te bezorgen aan de VZW Fire Observers. Bij het niet tijdig indienen van de ondertekende reisovereenkomst vervalt het recht op deelname.
 • Bij het niet nakomen van voorafbepaalde afspraken en/of reglementen (betalingsmodaliteiten, gevraagde documenten,…) vervalt het recht op deelname.

REISOVEREENKOMST

Voor elke stage zal een specifieke reisovereenkomst worden opgesteld, bestaande uit de bijzondere voorwaarden enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds.

De bijzondere voorwaarden omvatten:

 • Identificatie + adresgegevens van de deelnemer
 • Informatie met betrekking tot de reis:

  • Bestemming
  • Data
  • Samenstelling van de reis
 • Informatie met betrekking tot bijkomende informatie omtrent de stage
 • Noodzakelijke formaliteiten
 • Betalingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn samengesteld als volgt:

ALGEMENE VOORWAARDEN

De bijzondere voorwaarden zoals vermeld in de reisovereenkomst hebben een algehele gelding en zullen voorrang hebben op onderhavige Algemene Voorwaarden.

De bijzondere voorwaarden van derden, waaronder vliegtuigmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, …, zijn van toepassing op onderhavig reiscontract en hebben voorrang op onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en reisbemiddeling en in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

Aanbod

Het aanbod aan de deelnemer geschiedt overeenkomstig het aankondigingsdocument voor de reis en/of de verstrekte informatie in onderhavig document. Van zodra het aanbod is aanvaard door de deelnemer zal geacht worden dat een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen.

Informatie vanwege de reisorganisator/reisbemiddelaar

De deelnemer erkent volgende informatie te hebben verkregen:

 • De algemene informatie betreffende paspoorten en immigratie die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn.
 • Dat de VZW Fire Observers enkel een annulatie en bijstandsverzekering aanbiedt van een verzekeringsmaatschappij waarop de voorwaarden van de desbetreffende verzekeringspolis van toepassing zijn en geen enkele verantwoordelijkheid draagt m.b.t. de annulatievoorwaarden en hun toepassing.
 • Dat de VZW Fire Observers alle wettelijke voorziene inlichtingen verschafte.

Informatie vanwege de deelnemer

De deelnemer moet aan de reisorganisator/bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de reis, waaronder het paspoort in zijn bezit, inentingen, gezondheid. De deelnemer zal verantwoordelijk zijn indien de reis niet kan doorgaan omwille van foutieve informatie of indien hij niet over alle noodzakelijke reisdocumenten beschikt.

Betaling van de reissom

Onderhavige reisovereenkomst wordt pas als geldig beschouwd na betaling van het voorschot door de deelnemer. Door het niet tijdig betalen van het voorschot ziet de deelnemer af van deelname aan de reis.

Bij het niet tijdig betalen van de tweede en/of derde schijf zal een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar op het totaal bedrag van de reis.

Reisdocumenten zullen slechts aan de deelnemer worden overhandigd wanneer de volledige reissom werd betaald.

Overdraagbaarheid en wijziging van de boeking

Overdracht is uitgesloten behoudens bij uitdrukkelijke toestemming van de VZW Fire Observers. De kosten van overdracht zullen ten laste zijn van de overdragende deelnemer.
Kosten door andere wijzigingen aangevraagd door de deelnemer worden aangerekend.

Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

De VZW Fire Observers zal zich gedragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, evenwel zal zij nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld van wijzigingen waaraan zij vreemd is dewelke worden opgelegd door derden, waaronder vliegtuigmaatschappijen, touroperators, ….

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De artikels 17, 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 zijn van toepassing.

Klachtenregeling

a) Voor de afreis: Dienen door de deelnemer zo snel mogelijk per aangetekend schrijven ingediend bij de reisorganisator. Het aanvang nemen van de reis zal beschouwd worden als een uitdrukkelijke aanvaarding van de reis en de voorwaarden erop van toepassing.
b) Tijdens de reis: Dienen zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier worden gemeld, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich in volgorde wenden tot de vertegenwoordiger van de reisorganisator of ten slotte de reisorganisator.
c) Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan moet de deelnemer uiterlijk één maand na het einde van de reis bij de reisorganisator per aangetekend schrijven een gemotiveerde klacht indienen. Niet naleven van de termijn zal leiden tot verval van elk vorderingsrecht.

Geschillen

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat eventuele geschillen uitsluiten zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Annulatievoorwaarden

Bij een annulatie door de deelnemer zal de annulatieverzekering aangesproken worden. Indien de annulatieverzekering niet, of niet geheel tussenkomt, zijn alle (resterende) kosten die voortvloeien uit de annulatie ten laste van de annulerende deelnemer.

De VZW Fire Observers tracht, naar best vermogen, de vrijgekomen plaats in te vullen door een “reserve-kandidaat deelnemer”. In voorkomend geval zijn enkel de meerkosten, voortvloeiend uit de annulatie verschuldigd.

Garantiefonds reizen

Bij financieel onvermogen van de reisorganisator kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen, metrologielaan 8 te 1130 Brussel (www.gfg.be). In de garantievoorwaarden vindt u terug onder welke voorwaarden u bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen of wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen de verderzetting van de reis of de repatriëring kan vragen.

 

Logo verzekering

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.fireobservers.org/reglement/